Art. 1. Nie popełnia wykroczenia sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu.

Kodeks wykroczeń 2019 − aktualny tekst jednolity

Aktualny Kodeks wykroczeń 2019 (ostatnia zmiana: 15-11-2018 – Dz. U. 2018 poz. 2077) z dnia 20 maja 1971 roku, tekst jednolity na podstawie Internetowego Systemu Aktów Prawnych (isap.sejm.gov.pl). Ustawa określa zasady ponoszenia odpowiedzialności za wykroczenia, zawiera katalog wykroczeń i kar przewidzianych za ich popełnienie. Kodeks wykroczeń składa się z dwóch części, 19 rozdziałów i 166 artykułów.

CZĘŚĆ OGÓLNA (rozdział 1−7, art. 1−48)

Rozdział 1. Zasady odpowiedzialności (art. 1−17)

Rozdział 2. Kary, środki karne i zasady ich wymiaru (art. 18−39)

Rozdział 3. Zastosowanie środków oddziaływania wychowawczego (art. 40−41)

Rozdział 4. Warunkowe zawieszenie wykonania kary aresztu (art. 42−44)

Rozdział 5. Przedawnienie orzekania, wykonania kary oraz zatarcie ukarania (art. 45−46)

Rozdział 6. Wyjaśnienie wyrażeń ustawowych (art. 47)

Rozdział 7. Stosunek do ustaw szczególnych (art. 48)

CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA (rozdział 8−19, art. 49−166)

Rozdział 8. Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu (art. 49−64)

Rozdział 9. Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym (art. 65−69)

Rozdział 10. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia (art. 70−83)

Rozdział 11. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji (art. 84−103a)

Rozdział 12. Wykroczenia przeciwko osobie (art. 104−108)

Rozdział 13. Wykroczenia przeciwko zdrowiu (art. 109−118)

Rozdział 14. Wykroczenia przeciwko mieniu (art. 119−131)

Rozdział 15. Wykroczenia przeciwko interesom konsumentów (art. 132−139b)

Rozdział 16. Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej (art. 140−142)

Rozdział 17. Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego (art. 143−145)

Rozdział 18. Wykroczenia przeciwko obowiązkowi ewidencji (art. 146−147a)

Rozdział 19. Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe (art. 148−166)