Kodeks Wykroczeń

Tekst jednolity ustawy Kodeks Wykroczeń (ostatnia aktualizacja: 30.11.2015 r.) z dnia 20 maja 1971 roku na podstawie Internetowego Systemu Aktów Prawnych (isap.sejm.gov.pl). Ustawa określa zasady ponoszenia odpowiedzialności za wykroczenia, zawiera katalog wykroczeń i kar przewidzianych za ich popełnienie. Kodeks Wykroczeń składa się z 19 rozdziałów i 166 artykułów. Dyskusje, komentarze i opinie na forum.

Rozdział 1. Zasady odpowiedzialności (art. 1-17)

Rozdział 2. Kary, środki karne i zasady ich wymiaru (art. 18-39)

Rozdział 3. Zastosowanie środków oddziaływania wychowawczego (art. 40-41)

Rozdział 4. Warunkowe zawieszenie wykonania kary aresztu (art. 42-44)

Rozdział 5. Przedawnienie orzekania, wykonania kary oraz zatarcie ukarania (art. 45-46)

Rozdział 6. Wyjaśnienie wyrażeń ustawowych (art. 47)

Rozdział 7. Stosunek do ustaw szczególnych (art. 48)

Rozdział 8. Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu (art. 49-64)

Rozdział 9. Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym (art. 65-69)

Rozdział 10. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia (art. 70-83)

Rozdział 11. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji (art. 84-103a)

Rozdział 12. Wykroczenia przeciwko osobie (art. 104-108)

Rozdział 13. Wykroczenia przeciwko zdrowiu (art. 109-118)

Rozdział 14. Wykroczenia przeciwko mieniu (art. 119-131)

Rozdział 15. Wykroczenia przeciwko interesom konsumentów (art. 132-139b)

Rozdział 16. Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej (art. 140-142)

Rozdział 17. Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego (art. 143-145)

Rozdział 18. Wykroczenia przeciwko obowiązkowi ewidencji (art. 146-147a)

Rozdział 19. Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe (art. 148-166)

REKLAMA